Gesteggel rond Fortuinterrein in Zaandijk houdt aan

Zaanstad – Komt hockeyclub De Kraaien nu wel of niet naar Zaanstad? Eerder toonde de gemeente zich uitermate gastvrij. ‘De Kraaien hoort in Zaanstad’ was de gedachte toen. Een plek was er ook al: het Fortuinterrein in Zaandijk. In de loop der tijd zijn er echter talrijke rimpels ontstaan en is nog altijd niet duidelijk of die gastvrijheid gestand zal worden gedaan.
Menige discussie is er al gevoerd en het was wethouder Slegers die een memo d.d. 4 november 2020 rondstuurde naar aanleiding van toen motie 5 (alternatieve locaties voor ZHC De Kraaien), motie 13 (prioriteit sportcomplex ZHC De Kraaien) en diverse technische vragen over hockeycomplex De Kraaien. Na het laatste Zaanstad Beraad voor het huidige zomerreces zijn nogmaals vragen gesteld door Groenlinks raadslid Jonathan van der Sluis. Daar is vandaag een antwoord op gekomen van Pim Wiersma zijnde Procesmanager Domein Stedelijke Ontwikkeling, Sport en IHP (Onderwijs).
Op de vraag van Van der Sluis of er kan worden aangegeven welk deel van ontheffing OD.267601 toelaat dat er in het plangebied gewerkt kan worden buiten de gevoelige perioden van de Noordse woelmuis is het antwoord dat gaat om het gele gebied buiten de gevoelige periode. Aangeven waar in de ontheffing staat dat er binnen het plangebied onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebieden waar de Noordse woelmuis is vastgesteld en waar niet is ook terug te vinden op de foto. Daarop is het blauwe gebied dat waar de Noordse Woelmuis is vastgesteld. In specifiek voorschrift 10 staat aangegeven wanneer gewerkt mag worden binnen het leefgebied van de Noordse woelmuis (blauwe gebied).
Of het wettelijk toegestaan is om de specifieke voorschriften in een ontheffing in gewijzigde vorm in een werkprotocol op te nemen, zodat de uitvoering in de praktijk anders is dan in de ontheffing staat levert als antwoord op dat de omgevingsdienst ook het werkprotocol beoordeelt. De gemeente zal zich houden aan de voorschriften vanuit de verschillende ontheffingen.
Menno de Haas (ROSA) vroeg naar mogelijke belemmeringen en het tijdpad voor de uitvoering van het project Sportprak Het Fortuin. Wiersma geeft in zijn antwoord aan dat er geen belemmeringen zijn voor het kappen van de bomen en het verwijderen van de bosjes.
Belangrijk is ook de vraag op welke datum er begonnen gaat worden met de bouw, na de geplande bomenkap? Op welke dagen gaat er gebouwd worden en wanneer is de oplevering gepland? Wiersma: ‘Een exacte planning kunnen wij nu nog niet afgeven. De verwachting is dat wij in Q1 2022 gaan starten met het bouwrijp maken van het totale sportcomplex.’ Op de vraag welke instanties bij machte zouden zijn de onherroepelijke vergunning PAS te vernietigen is het antwoord dat de provincie Noord-Holland (met de omgevingsdienst als uitvoeringsorganisatie) over de Wnb vergunning gaat. Hiermee is naar alle waarschijnlijkheid de discussie over het bewuste terrein en mogelijke verhuizing van De Kraaien nog niet gesloten.
bron: RTVZaanstreek